ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται εκ του νόμου σε 170 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για απασχόληση έως 2 ωρών και σε 100 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε επιπλέον ώρα. Η αμοιβή αυτή κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς, όπως και το κόστος χρήσης του χώρου στον οποίο διεξάγεται η διαμεσολάβηση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, η προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου εκάστου μέρους για την παράστασή του στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ανέρχεται στο ποσό των 150 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, στο οποίο προστίθεται και η ελάχιστη αμοιβή για την παροχή συμβουλών ποσού 80 Ευρώ ανά ώρα πλέον ΦΠΑ.