ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Το κόστος περιλαμβάνει τα εξής:

α) Την αμοιβή του Διαμεσολαβητή που καθορίζεται ελεύθερα, με γραπτή συμφωνία μεταξύ του ίδιου και των μερών. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από το Νόμο σε (80) Ευρώ την ώρα (πλέον ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς.
β) Το κόστος χρήσης του χώρου της ΔΙΑΛΟΓΟΣ και παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και γραμματειακής υποστήριξης, το οποί κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 Ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην διαμεσολάβηση και την χρονική διάρκεια αυτής και

γ) Την αμοιβή του νομικού παραστάτη (πληρεξούσιου δικηγόρου) κάθε μέρους, η οποία συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ τους. Για την συμμετοχή του νομικού παραστάτη σε όλη την διαδικασία της διαμεσολάβησης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών (60) Ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, (100) Ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και (150) Ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.