Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Χρήστου Βουρνάζου αριθ. 6, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137717701000 και Α.Φ.Μ. 997169246 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η ΔΙΑΛΟΓΟΣ), λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου  https://dialogosdiamesolavisi.gr/, αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία τους.

 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι η ενημέρωση των επισκεπτών-χρηστών του διαδικτυακού τόπου  https://dialogosdiamesolavisi.gr/ αφενός σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του τελευταίου, αφετέρου σχετικά με τα δικαιώματά τους αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) (στο εξής ΓΚΠΔ), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25-05-2018, και τη σχετική ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η παρούσα συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

 

Βασικοί Ορισμοί

  • Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)

  • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα (π.χ. η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή)

  • Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/ είναι η ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΛΟΓΟΣ τηλεφωνικά στο (+30) 210-6448352, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@dialogosdiamesolavisi.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

 

Προσωπικά Δεδομένα που τυγχάνουν Επεξεργασίας

Καταρχάς η ΔΙΑΛΟΓΟΣ φροντίζει να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για το σκοπό για τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας.

Στον ιστότοπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/ περιλαμβάνονται δύο φόρμες: μία φόρμα επικοινωνίας και μία φόρμα «ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ». Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης/χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει κάποια από τις δύο αυτές φόρμες θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

 

Σκοπός και Νομική βάση Επεξεργασίας

Σκοπός της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι η επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/, προκειμένου να απαντηθούν τα  μηνύματά του και να του χορηγηθούν τυχόν ζητούμενες από αυτόν πληροφορίες σχετικά με τη ΔΙΑΛΟΓΟΣ και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, ή/και ο καθορισμός ραντεβού-συνάντησης του επισκέπτη/χρήστη με κάποιον/κάποιους εκ των εταίρων της ΔΙΑΛΟΓΟΣ στα γραφεία της.

Νομική βάση για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/ είναι η προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή του σχετικά με την επεξεργασία τους για τους πιο πάνω σκοπούς.  Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο στο τέλος της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας «ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ», αφού προηγουμένως μελετήσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

 

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/ έχουν αποκλειστικά οι εταίροι της ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

 

Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω των φορμών του διαδικτυακού τόπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/ διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας με το χρήστη ή για τον καθορισμό συνάντησης-ραντεβού με αυτόν, και σε κάθε περίπτωση όχι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τη συλλογή τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών διαγράφονται πλήρως.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του https://dialogosdiamesolavisi.gr/. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού της, συμμορφώνεται πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία τους και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

 

Δικαιώματα Επισκεπτών/Χρηστών σχετικά με τα Προσωπικά τους Δεδομένα

  • Δικαίωμα πρόσβασης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το αν η ΔΙΑΛΟΓΟΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του. Στην περίπτωση που υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του δικαιούται να ενημερωθεί περαιτέρω σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα που διατηρούνται, τους αποδέκτες τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται και τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία τους.

  • Δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης των δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dialogosdiamesolavisi.gr .

  • Δικαίωμα διόρθωσης

Σε περίπτωση όπου υφίσταται λάθος ή κάποια έλλειψη σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ορισμένου επισκέπτη/χρήστη, αυτός μπορεί να ζητήσει τη διόρθωσή ή τη συμπλήρωσή τους αντίστοιχα.

  • Δικαίωμα διαγραφής

Ο επισκέπτης/χρήστης δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του που διατηρεί η ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Ο επισκέπτης/χρήστης δικαιούται υπό προϋποθέσεις να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν έχει εκφράσει αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους και μέχρι αυτές εξεταστούν από τη ΔΙΑΛΟΓΟΣ, καθώς και όταν αμφισβητεί την ακρίβειά τους μέχρι να επαληθευθεί η ακρίβειά τους.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματά του υποβάλλοντας στη ΔΙΑΛΟΓΟΣ και συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@dialogosdiamesolavisi.gr σχετικό αίτημα. Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ απαντά δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα αυτά και πάντοτε εντός μηνός από την υποβολή τους.

Σε κάθε περίπτωση αν ο επισκέπτης/χρήστης θεωρήσει ότι παραβιάζεται το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο ΓΚΠΔ έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετική καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr, ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/ )

 

Τροποποίηση και Αναθεώρηση Πολιτικής Απορρήτου

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας από τη σχετική αναγραφή στο τέλος της.

Τελευταία ενημέρωση στις 13-03-2019