Συγγραφέας:

Παρέμβαση της Παναγιώτας Λουκάκου στο πλαίσιο  του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα « Το Δίκαιο της Διατροφής» ( Καλαμάτα 10-11/11/2017)

Πώς η αξίωση διατροφής συζύγου ή ανήλικων παιδιών μπορεί να ικανοποιηθεί με τη διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Η αξίωση της διατροφής της συζύγου και των ανηλίκων παιδιών  αποτελεί συνήθως το βασικότερο  σημείο  σύγκρουσης ενός ζευγαριού που βρίσκεται στο διαζύγιο ή που έχει ήδη λύσει το γάμο του. Ακόμη και εάν το διαζύγιο είναι συναινετικό τις περισσότερες φορές τα ζευγάρια καταλήγουν στην αντιδικία και σε αλλεπάλληλα δικαστήρια αφού  η συμφωνία  ή η δικαστική απόφαση για τη διατροφή των ανήλικων παιδιών τους, έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια  μιας διετίας και καθορίζεται κάθε φορά από τις νέες  ανάγκες των παιδιών, όπως αυτές  διαμορφώνονται από την ηλικία τους .

Η αξίωση της διατροφής της συζύγου ή των ανήλικων παιδιών είναι κατεξοχήν θέμα που η διαμεσολάβηση μπορεί να επιλύσει αποτελεσματικά επιλύοντας ταυτόχρονα  τις συγκρούσεις του ζευγαριού .

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση  μπορεί να καταλήξει σε μια αμοιβαία αποδεκτή και   εξατομικευμένη συμφωνία στα πλαίσια της οποίας οι γονείς μπορούν σε μια ενιαία  συμφωνία να περιλάβουν ρυθμίσεις για  την επιμέλεια, την επικοινωνία  αλλά και  τη διατροφή, η οποία θα αποτυπωθεί στο πρακτικό διαμεσολάβησης παρέχοντας στα μέρη, ήδη από την επόμενη ημέρα  άμεσα ένα τίτλο εκτελεστό, χωρίς την προσφυγή σε περαιτέρω δικαστικές  διαδικασίες ήδη πριν την έκδοση της απόφασης του συναινετικού τους διαζυγίου και  χωρίς να επιβαρυνθούν με  προκαταβλητέα έξοδα διατροφής ή με τέλος δικαστικού  ενσήμου ή με άλλες δικαστικές δαπάνες .

Η συμφωνία αυτή είναι βιώσιμη λόγω του υψηλού  βαθμού  ικανοποίησης των μερών και δεν είναι  αποτέλεσμα συμβιβασμού δηλαδή  υποχωρήσεων ή παραιτήσεων από εκείνο που τα μέρη επιθυμούν και επομένως είναι πιθανότερο να τηρηθεί  επιλύοντας με τον τρόπο αυτό  την   αδυναμία αναγκαστικής εκτέλεσης της  αξίωσης της διατροφής  λόγω απόκρυψης  εισοδημάτων ή  περιουσιακών  στοιχείων αφού όλοι  γνωρίζουμε ότι στη διατροφή δεν αρκεί να έχεις μια δικαστική απόφαση αλλά και να μπορείς να την εκτελέσεις .

Η επίλυση  διαφορών διατροφής  με διαμεσολάβηση αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα με υψηλό ποσοστό επιτυχίας λόγω  οικειοθελούς συμμόρφωσης των μερών στο πρακτικό διαμεσολάβησης που έχουν συνάψει ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διαμεσολάβησης .

Επιπλέον η οικογενειακή διαμεσολάβηση ως ευέλικτη διαδικασία  προσφέρει τη  δυνατότητα στα μέρη, όποτε εκείνα  το θεωρήσουν αναγκαίο, να καταφύγουν εκ νέου στο διαμεσολαβητή, που  είναι πλέον το πρόσωπο της κοινής εμπιστοσύνης τους και να αναμορφώσουν την αρχική τους συμφωνία για τη διατροφή  κατά τρόπο που να ταιριάζει στα νέα δεδομένα της ζωής των παιδιών τους αλλά και  τις  οικονομικές τους δυνατότητες, όπως αυτές  διαμορφώνονται κάθε φορά από τις συνθήκες της ζωής τους ή μπορούν ήδη κατά την  αρχική τους συμφωνία να προβλέψουν  και να περιλάβουν σε αυτή  ρήτρα διαμεσολάβησης.