ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Χρήστου Βουρνάζου αριθ. 6 (Τ.Κ. 11521), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137717701000 και Α.Φ.Μ. 997169246 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η ΔΙΑΛΟΓΟΣ) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τις δραστηριότητές της, τις υπηρεσίες της κλπ. Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ έχει νόμιμα κατοχυρώσει το όνομα χώρου (domain name) https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Η επίσκεψη/χρήση του https://dialogosdiamesolavisi.gr/ δε δημιουργεί σχέση παροχής υπηρεσιών, σχέση εντολής ή οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ο διαδικτυακός τόπος https://dialogosdiamesolavisi.gr/ δεν παρέχει νομικές συμβουλές και δεν υποκαθιστά κατ’ ουδένα τρόπο τη παροχή νομικών ή άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του https://dialogosdiamesolavisi.gr/ οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει σε περαιτέρω επίσκεψη/χρήση του, υποχρεούμενος σε αυτή την περίπτωση να συμμορφώνεται με αυτούς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η συνέχιση της χρήσης του https://dialogosdiamesolavisi.gr/ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης μελέτησε και αποδέχθηκε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση, όπου ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιεί τον ιστότοπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Η μη ενάσκηση εκ μέρους της ΔΙΑΛΟΓΟΣ των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

 

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στο τέλος τους.

 

Περιεχόμενο

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από το https://dialogosdiamesolavisi.gr/, όπως ενδεικτικά της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του λογοτύπου, των ηλεκτρονικών αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών κλπ., αποτελούν αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΔΙΑΛΟΓΟΣ και προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες/χρήστες η, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΔΙΑΛΟΓΟΣ, χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση, μετατροπή, μετάφραση, μετάδοση, διάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του  https://dialogosdiamesolavisi.gr/ . Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση μέρους του περιεχομένου του https://dialogosdiamesolavisi.gr/, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προορίζονται μόνο για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω όρου, η ΔΙΑΛΟΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την τυχόν αστική και ποινική ευθύνη από όποιον επισκέπτη/χρήστη προέβη σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω ζημιογόνες ενέργειες σε βάρος της.

Κατά τα λοιπά η ΔΙΑΛΟΓΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι περιεχόμενες στον διαδικτυακό τόπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/ πληροφορίες να είναι έγκυρες, επικαιροποιημένες, σύννομες, ακριβείς και άρτιες, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαίο μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΙΑΛΟΓΟΣ δεν φέρει απέναντι στο χρήστη/επισκέπτη του  https://dialogosdiamesolavisi.gr/ καμία ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι, hyperlinks ή διαφημιστικά banners που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στον ιστότοπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies των διαδικτυακών αυτών τόπων. Προβλήματα ή ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων βαραίνουν αποκλειστικά τους παρόχους τους.

 

Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχόμενου- Ασφάλεια δικτύου

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος https://dialogosdiamesolavisi.gr/, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία σε αυτό, θα περιλαμβάνεται και θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα.

Ωστόσο, εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την έγκαιρη διάγνωση και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και για την κατά το δυνατόν πιο άμεση αποκατάσταση της ορθής και καλής λειτουργίας του https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Η ΔΙΑΛΟΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να αναστείλει τη λειτουργία του https://dialogosdiamesolavisi.gr/ χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των επισκεπτών/ χρηστών.

Επίσης, η ΔΙΑΛΟΓΟΣ, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος της, καθώς και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενό του και οι υπηρεσίες του στους επισκέπτες/χρήστες, είναι απαλλαγμένο από ιούς, λοιπά κακόβουλα λογισμικά και γενικά επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει ο ίδιος να φροντίζει για την προστασία της συσκευής (π.χ. η/υ, κινητού, tablet), μέσω της οποίας αποκτά πρόσβαση στο https://dialogosdiamesolavisi.gr/, εξοπλίζοντάς την με τα κατάλληλα μέσα προστασίας (π.χ. antivirus).

 

Χρήση Cookies

O διαδικτυακός τόπος https://dialogosdiamesolavisi.gr/ χρησιμοποιεί cookies. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά την Πολιτική Cookies .

 

Εγγραφή προσωπικών στοιχείων χρηστών

Στον ιστότοπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/ περιλαμβάνεται μία φόρμα επικοινωνίας και μία φόρμα «ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ». Στην περίπτωση όπου ο χρήστης επιθυμεί οι εταίροι της ΔΙΑΛΟΓΟΣ να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του ή να κλείσει ραντεβού στο χώρο της ΔΙΑΛΟΓΟΣ, καλείται να καταχωρίσει σε κάθε φόρμα αντίστοιχα: α) το όνομα, β) το επώνυμο και γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Πριν προβεί στην καταχώρισή αυτών θα πρέπει να έχει μελετήσει την Πολιτική Απορρήτου,  η οποία επέχει θέση ενημερωτικής ειδοποίησης (άρθρου 13 ΓΚΠΔ) σχετικά με τα δικαιώματα του όσον αφορά την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, και να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων του από τη ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

 

Υποχρεώσεις επισκεπτών/ χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται/χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο  https://dialogosdiamesolavisi.gr/ σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σεβόμενοι πάντοτε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τις διεθνείς συμβάσεις, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη προς τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση του https://dialogosdiamesolavisi.gr/ ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος προέβη σε αυτήν.

Επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να επισκέπτονται και να περιηγούνται στο διαδικτυακό τόπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/, μόνο με τη συναίνεση και υπό την επίβλεψη των ασκούντων τη γονική μέριμνά τους. Οι επισκέπτες αυτοί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη φόρμα επικοινωνίας και τη φόρμα «ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» που περιλαμβάνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

Η τήρηση του όρου αυτού βαραίνει τον επισκέπτη/χρήστη και τους ασκούντες την γονική μέριμνά του, δεδομένου ότι η ΔΙΑΛΟΓΟΣ δεν είναι σε θέση να διαπιστώνει την ακριβή ηλικία του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Διαμεσολάβηση-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους καταστεί στο μέλλον αντίθετος προς το νόμο, άκυρος ή ανίσχυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν σύμβαση μεταξύ της ΔΙΑΛΟΓΟΣ και του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης,  τόσο η ΔΙΑΛΟΓΟΣ όσο και κάθε επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή της, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010 (όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4512/2018). Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και το διαδικτυακό τόπο https://dialogosdiamesolavisi.gr/ ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη ΔΙΑΛΟΓΟΣ τηλεφωνικά στο (+30) 210-6448352, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@dialogosdiamesolavisi.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του https://dialogosdiamesolavisi.gr/.

 

Τελευταία ενημέρωση στις 13-03-2019