Online Webinars

Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα: Η διαμεσολάβηση στην πράξη

Έναρξη: 9 Μαρτίου 2022 (1ος Κύκλος)

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Έξι χρόνια εμπειρίας που σκεφτήκαμε να μοιραστούμε με τους συναδέλφους μας διαμεσολαβητές.

Να μεταδώσουμε σκέψεις, πρακτικές, πληροφορίες. Να απαντήσουμε σε ερωτήσεις.  Να προσφέρουμε εργαλεία για την αντιμετώπιση δυσκολιών από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Να ενισχύσουμε την ουσιαστική σημασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, μέσα από τον τρόπο διεξαγωγής της με βάση τον σκοπό της, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για τον ρόλο και την στάση του διαμεσολαβητή.

Να αναφερθούμε σε ιδιαίτερες μορφές διαμεσολάβησης, όπως είναι η οικογενειακή, η τραπεζική και η διαμεσολάβηση που αφορά στις διαφορές για ακίνητα και εσφαλμένες κτηματολογικές εγγραφές.

Γεννήθηκε έτσι η ιδέα των διαδικτυακών σεμιναρίων, βασισμένα σε θέματα που απασχολούν τους διαμεσολαβητές και για τα οποία πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις, απορίες, προβληματισμούς, προκλήσεις για συζήτηση.

Τα σεμινάρια αυτά  απευθύνονται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και  εκτυλίσσονται σε πέντε (5) θεματικούς κύκλους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας zoom.

Κάθε σεμινάριο διαρκεί 1 ½ ώρα και περιλαμβάνει σύντομη εισήγηση (15’ – 20’), από δύο  διαμεσολαβητές – μέλη της «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» και στην συνέχεια συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας θα απαντήσουμε σε ερωτήματα, θα ακούσουμε προβληματισμούς και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Η οικονομική συμμετοχή ανταποκρίνεται στο κόστος της οργάνωσης και προετοιμασίας της θεματικής και του περιεχομένου των σεμιναρίων.

Πιστεύουμε ότι ο ουσιαστικός Διάλογος, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, την διάδραση και την αλληλοκατανόηση, θα βοηθήσουν όλους μας στο έργο που επιτελούμε!

Σας περιμένουμε με χαρά στις διαδικτυακές αυτές συναντήσεις, που αρχίζουν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων 1ου κύκλου:
9 Μαρτίου, 16 Μαρτίου, 23 Μαρτίου και 30 Μαρτίου 2022, ώρα 18.00 – 19.30.
Κόστος: 60 Ευρώ

 

1. Διαφορές που υπάγονται σε ΥΑΣ Διαμεσολάβησης

Γενικά – Περιπτωσιολογία – Εξουσία διαθέσεως

2. Η ανάθεση της ΥΑΣ

Α. Από το επισπεύδον μέρος
Υποβολή αιτήματος στον διαμεσολαβητή – Τρόπος και Περιεχόμενο
Πριν την άσκηση αγωγής – Στην διάρκεια της εκκρεμοδικίας
Περιπτωσιολογία: α) Τράπεζες, β) Οργανισμοί (π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕΕ, ΕΥΔΑΠ), γ) Αλλοδαπός κάτοικος εξωτερικού / Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο ή (και) με έδρα στο εξωτερικό δ)΄Αγνωστης διαμονής , ε) Ιδιώτες και συνεναγόμενοι Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – ζητήματα ομοδικίας, στ) Διορθώσεις αρχικών κτηματολογικών εγγραφών
Β. Από την ΚΕΔ
Προϋποθέσεις προσφυγής στην ΚΕΔ.
Αποδοχή διορισμού – Ενέργειες διαμεσολαβητή μετά την αποδοχή.
Μεταγενέστερη συμφωνία των μερών στο πρόσωπο διαμεσολαβητή διαφορετικού από εκείνον που διορίστηκε από την ΚΕΔ.

3. Η επικοινωνία με τα μέρη και τους δικηγόρους

Α. Τρόποι επικοινωνίας/προσέγγισης – στοιχεία θετικής επικοινωνίας – υπέρβαση δυσκολιών επικοινωνίας
Β. Αποδοχή του διαμεσολαβητή από το άλλο μέρος (έγγραφη/προφορική).

4. Διεξαγωγή της ΥΑΣ

A. Προθεσμία διεξαγωγής της ΥΑΣ – Παράταση ή Αναβολή.
B. Συμμετοχή στην ΥΑΣ: φυσική παρουσία/τηλεδιάσκεψη/ εκπροσώπηση α) φυσικών προσώπων, β) νομικών προσώπων, γ) τραπεζών – οργανισμών, δ) νομικών παραστατών. ΄Ολοι οι δυνατοί συνδυασμοί. ΄Εκτακτα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
Τρόπος παροχής εξουσιοδότησης για παράσταση/συμμετοχή στην ΥΑΣ. Κείμενο εξουσιοδότησης.
Γ. Υπογραφή πρακτικού διεξαγωγής ΥΑΣ σε περίπτωση ολικής ή μερικής τηλεδιάσκεψης.
Περιεχόμενο πρακτικού – Ψηφιακή βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr/ηλεκτρονική υπογραφή
Δ. Συν – διαμεσολάβηση σε ΥΑΣ
Ε. Περιπτώσεις αγωγής – ανταγωγής, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης, παρέμβασης (κύριας – πρόσθετης).

5. Πραγματοποίηση του σκοπού της ΥΑΣ

Α. Περιεχόμενο της ΥΑΣ – Ενημέρωση – Προσαρμογή στην κάθε περίπτωση – Αρχική διερεύνηση και συζήτηση επί της ουσίας της διαφοράς – Διεξαγωγή της ΥΑΣ με κοινή ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή συνδυασμό αυτών.
Β. Τα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής ΥΑΣ – Ουσιαστική και όχι τυπική ΥΑΣ – Τρόποι ανάδειξης της σημασίας της διαμεσολάβησης
Γ. Επικοινωνία του διαμεσολαβητή με τα μέρη ή (και) τους δικηγόρους μετά την ΥΑΣ

6. Αμοιβή Διαμεσολαβητή

Τρόπος καθορισμού αμοιβής διαμεσολαβητή στην ΥΑΣ (δύο μέρη, περισσότερα των δύο μερών, ποσό αμοιβής, πώς και από ποιόν καταβάλλεται;)

7. Αναστολή προθεσμιών

2ος ΚΥΚΛΟΣ: Διαμεσολάβηση σε διαφορές σχετικές με ακίνητα

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων 2ου κύκλου:
6 Απριλίου και 13 Απριλίου 2022, ώρα 18.00 – 19.30.
Κόστος: 30 Ευρώ

 

1. Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος για την εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης

Α. Περιπτωσιολογία – Προσδιορισμός της προς επίλυση διαφοράς σε περίπτωση εξάλειψης
Β. Περιεχόμενο πρακτικού διαμεσολάβησης σε περίπτωση εγγραφής/σε περίπτωση εξάλειψης
Γ. Διαδικασία (κατάθεση πρακτικού στο Πρωτοδικείο και στην συνέχεια καταχώριση στο Κτηματολόγιο) – Περιεχόμενο αίτησης προς το Κτηματολόγιο

2. Πρακτικό διαμεσολάβησης που περιέχει διατάξεις σχετικές με δικαιοπραξίες για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο συμβολαιογραφικός τύπος.

Α.΄Εννοια – Περιπτώσεις – Περιεχόμενο πρακτικού διαμεσολάβησης
Β. Εκτέλεση του πρακτικού – Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως με βάση το πρακτικό διαμεσολάβησης

3. Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών σχετικών με ακίνητα

Α. Περιπτωσιολογία
Β. Απόφαση 1292/2019 ΜονΠρωτΑθηνών (Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

4. Χρήση της διαμεσολάβησης ως τρόπου επίλυσης διαφορών σχετικών με ανακριβείς πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998).

Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής
Β. Κλήση σε ΥΑΣ διαμεσολάβησης με την αγωγή ή άλλο δικόγραφο – Διαφορές από την συνήθη πρόσκληση σε ΥΑΣ
Γ. Ιδιαιτερότητες περιεχομένου πρακτικού διαμεσολάβησης

3ος ΚΥΚΛΟΣ: Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων 3ου κύκλου:
4 Μαϊου, 11 Μαϊου, 18 Μαϊου και 25 Μαϊου 2022, ώρα 18.00 – 19.30.
Κόστος: 60 Ευρώ

 

1. Γιατί η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι η πιο πρόσφορη λύση για τις οικογενειακές διαφορές;

2. Οι ιδιαιτερότητες – προκλήσεις της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Α. Διεύθυνση της διαδικασίας
Β. Διαχείριση ιδιωτικών (ευαίσθητων) θεμάτων.
Γ. Διαχείριση συναισθηματικής φόρτισης μερών.
Δ. Διαχείριση συνύπαρξης μερών και δικηγόρων στον ίδιο χώρο
Ε. Ο κίνδυνος του να παρασυρθεί ο διαμεσολαβητής συναισθηματικά από τα μέρη
ΣΤ. Η ακρίβεια στην διατύπωση των όρων της συμφωνίας και η αντιμετώπιση λεπτομερειών που δεν απαντώνται συνήθως σε άλλου είδους διαφορές.

3. (Ο Ελέφαντας στο Δωμάτιο) Ενδοοικογενειακή Βία

Πώς διαχειρίζεται ο διαμεσολαβητής την κατάσταση εάν αποκαλυφθεί ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της ΥΑΣ; Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης;

4. Θέματα που επιλύονται με την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

5. Πρακτικό διαμεσολάβησης και συμφωνητικό για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου

Α. Οι διαφορές των διαδικασιών και της εκτέλεσης των συμφωνηθέντων.
Β. Τροποποίηση συμφωνιών που έγιναν για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με πρακτικό διαμεσολάβησης.

6. Η διαμεσολάβηση στο νέο Οικογενειακό Δίκαιο (ν. 4800/2021). Διεύρυνση περιπτώσεων προσφυγής σε αυτήν και όχι μόνον μέσω της ΥΑΣ του Ν. 4640/2019

4ος ΚΥΚΛΟΣ: Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου 4ου  κύκλου:
1 Ιουνίου 2022, ώρα 18.00 – 19.30.
Κόστος: 20 Ευρώ

 

΄Εννοια – Ιδιαιτερότητες στην διαμεσολάβηση

Α. Αίτηση του οφειλέτη προς την δανείστρια Τράπεζα για επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση – Τρόπος υποβολής/ Περιεχόμενο αίτησης
Β. Η διαδικασία της τραπεζικής διαμεσολάβησης (από την αποδοχή του αιτήματος από την Τράπεζα μέχρι και την σύνταξη πρακτικού διαμεσολάβησης).
Γ. Ειδικά το περιεχόμενο του πρακτικού τραπεζικής διαμεσολάβησης – Οι δυνατότητες ρύθμισης ή και οριστικής διευθέτησης της οφειλής, μέσω του πρακτικού διαμεσολάβησης.
Δ. Εκτέλεση της συμφωνίας που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης ανάλογα με την περίπτωση (Καταβολή δόσεων – εφάπαξ καταβολή – συνδυασμοί)
Ε. Πλεονεκτήματα της τραπεζικής διαμεσολάβησης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθμισης της οφειλής.
ΣΤ. Καταβολή της αμοιβής του διαμεσολαβητή και εν γένει του κόστους της διαμεσολάβησης.
Ζ. Ειδικές περιπτώσεις συνοφειλετών ή εγγυητών, που δεν συμμετέχουν στην τραπεζική διαμεσολάβηση.

5ος ΚΥΚΛΟΣ: Ειδικά θέματα διεξαγωγής διαμεσολάβησης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων 5ου κύκλου:
8 Ιουνίου και 15 Ιουνίου 2022, ώρα 18.00 – 19.30.
Κόστος: 30 Ευρώ

 

1. Διεξαγωγή με τηλεδιάσκεψη ολική ή μερική

Α. Συμμετοχή όλων των μερών με τηλεδιάσκεψη ή συνδυασμός τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας – Προϋποθέσεις
Β. Ειδικές αναφορές στο ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής στην διαμεσολάβηση, σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την μην καταγραφή της συνεδρίας.
Γ. Υπογραφή του πρακτικού διαμεσολάβησης – Ψηφιακή βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr/ηλεκτρονική υπογραφή – Πληρεξούσιο για υπογραφή του πρακτικού – Περιεχόμενο του πρακτικού ως προς την τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο υπογραφής

2. Συνδιαμεσολάβηση

3. Περιπτώσεις αγωγής – ανταγωγής, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης, παρέμβασης (κύριας – πρόσθετης).

4. Ειδικά η εξουσία διαθέσεως στις υποθέσεις αρμοδιότητας τακτικής πολυμελούς πρωτοδικείου.

5. Ενσωμάτωση συμφωνιών σε πρακτικό διαμεσολάβησης, λόγω της δυνατότητας να καταστεί τίτλος εκτελεστός.

6. Αναστολή προθεσμιών

Παρέχεται έκπτωση 25% στο συνολικό κόστος, σε περίπτωση παρακολούθησης και των πέντε (5) κύκλων σεμιναρίων: 150 Ευρώ.
Kατάθεση ποσού συμμετοχής: Τράπεζα EUROBANK  IBAN GR1802602400000310201471955

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ