Διαμεσολάβηση στις Οικογενειακές Διαφορές: Τι αλλάζει από 15-1-2020; – Ελισάβετ Τσέλιου

Divorcing couple attending mediation session

Συγγραφέας:

1.Ο νέος νόμος για την «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» που δημοσιεύτηκε στις 30-11-2019 (Ν. 4640/2019), εισάγει σημαντική τομή στην δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, από 15-1-2020, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των ίδιων των ενδιαφερόμενων συζύγων/γονέων/συντρόφων που χωρίζουν ή είναι σε διάσταση, σχετικά με το πώς μπορούν να επιλύσουν όλα τα θέματα που τους απασχολούν, χωρίς να προσφύγουν στο δικαστήριο. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται από διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που θα επιλέγουν οι ίδιοι ή (και) με την βοήθεια των δικηγόρων τους, στο πλαίσιο σχετικής συνεδρίας, σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίζονται με συνεννόηση  των μερών και του διαμεσολαβητή.

Σκοπός αυτής της αρχικής ενημερωτικής συνεδρίας, πριν την έναρξη της δίκης, είναι να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Μετά την ενημέρωση αυτή, θα είναι σε θέση να επιλέξουν αν θα προχωρήσουν σε Διαμεσολάβηση ή θα προσφύγουν/συνεχίσουν στο Δικαστήριο.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση εξασφαλίζει το δικαίωμα επιλογής των συζύγων/συντρόφων/γονέων να αποφύγουν την μακροχρόνια διάρκεια, το υπερβολικό κόστος και την ψυχική φθορά μιας δικαστικής διαμάχης, που θα δημοσιοποιήσει τα προσωπικά και οικονομικά θέματα της οικογένειας και θα οξύνει την σύγκρουση μεταξύ των μελών της, με αρνητικές έως καταστροφικές συνέπειες σε βάρος των παιδιών.

2. Τα βασικά στοιχεία της νέας ρύθμισης που θα ισχύσει από 15 Ιανουαρίου 2020, είναι τα εξής:

 • Στην αρχική ενημερωτική συνεδρία, τα μέρη της διαφοράς ενημερώνονται από τον διαμεσολαβητή, τον οποίο έχουν επιλέξει, με την παρουσία των δικηγόρων τους.
 • Η συνεδρία αυτή πραγματοποιείται σε ουδέτερο ως προς τα μέρη χώρο, όπως ο χώρος που διαθέτει η εταιρεία «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», ειδικά διαμορφωμένος για τον σκοπό αυτό.
 • Αν τα μέρη της διαφοράς, δεν επιθυμούν να βρεθούν μαζί στον ίδιο χώρο για την ενημερωτική συνεδρία, λόγω του ότι οι μεταξύ τους σχέσεις είναι ιδιαίτερα τεταμένες, μπορεί ο διαμεσολαβητής να ενημερώσει κάθε μέρος χωριστά.
 • Η ενημερωτική συνεδρία είναι απόλυτα εμπιστευτική, με την έννοια ότι, αν στην διάρκειά της ανταλλαχθούν πληροφορίες, ή γίνουν δηλώσεις ή προτάσεις – αντιπροτάσεις, σχετικές με την συγκεκριμένη οικογενειακή υπόθεση, δεν επιτρέπεται να κοινολογηθούν, ούτε να αναφερθούν σε μελλοντική δίκη μεταξύ των μερών. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου της ενημερωτικής συνεδρίας, στην οποία δεν τηρούνται πρακτικά.
 • Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την αρχική ενημερωτική συνεδρία συμφωνείται μεταξύ του ίδιου και των μερών, σε ίσα μέρη. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 50 Ευρώ.
 • Η αμοιβή του δικηγόρου για την ίδια συνεδρία συμφωνείται ελεύθερα με τον πελάτη του.
 • Εφόσον μετά την ενημέρωση, τα μέρη επιλέξουν την διαδικασία της διαμεσολάβησης, προχωρούν σε αυτήν με τον ίδιο ή διαφορετικό διαμεσολαβητή, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιορίσουν μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Αν πάλι δεν επιλέξουν την διαμεσολάβηση, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται απ’ όλους όσους συμμετείχαν στην συνεδρία και κατατίθεται στο δικαστήριο, ώστε να αρχίσει ή να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία.
 • Αν κάποιο από τα μέρη, ενώ έχει προσκληθεί στην αρχική ενημερωτική συνεδρία, δεν προσέλθει σε αυτήν, οπότε αναγκαστικά η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, το τελευταίο ενδέχεται να επιβάλει στο μέρος αυτό χρηματική ποινή τουλάχιστον 100 Ευρώ.

3. Οι οικογενειακές διαφορές που υπάγονται στην υποχρέωση της αρχικής ενημερωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης είναι αυτές που αφορούν:

 • Την επιμέλεια των παιδιών ή με ποιόν γονέα θα κατοικούν
 • Τον τόπο κατοικίας των παιδιών
 • Την επικοινωνία των παιδιών με τον γονέα που δεν κατοικεί μαζί τους, καθώς και με άλλους συγγενείς
 • Την διατροφή των παιδιών
 • Την καθημερινότητα των παιδιών και την συμμετοχή των γονιών τους σε αυτήν.
 • Την χρήση της οικογενειακής στέγης
 • Την διατροφή του/της συζύγου ή συντρόφου
 • Την διανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων (ακινήτων, κινητών, επιχείρησης, κοινών λογαριασμών κλπ.) και την ρύθμιση των κάθε είδους οικονομικών τους σχέσεων.

 

Οι διαμεσολαβητές της εταιρείας μας, με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πλήρη και σαφή ενημέρωση, ώστε να ασκήσετε το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στην εξωδικαστική και την δικαστική επίλυση της οικογενειακής σας υπόθεσης. Κι αν επιλέξετε την Διαμεσολάβηση, να σας συνδράμουμε αποτελεσματικά, μέσα από την διαδικασία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας οριστικής και συνολικής επίλυσης των διαφορών σας.