ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

Συγγραφέας:

Categories:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι Λογιστές- Φοροτέχνες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στην Διοίκηση των επιχειρήσεων που εργάζονται ή στους πελάτες τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), να επιλυθούν μέσω Διαμεσολάβησης υποθέσεις που έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με είσπραξη απαιτήσεων, επισφάλειες, εμπορικές συμβάσεις, προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πτωχευτική διαδικασία, αλλά και εργατικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, διαφορές από κατασκευαστικά και τεχνικά έργα, ζητήματα ιατρικής ευθύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικές και χρηματιστηριακές διαφορές, ενδο-εταιρικές διαφορές, αθλητικές διαφορές κλπ.

Στην σχετική πρότασή τους, οι Λογιστές – Φοροτέχνες, πρέπει να έχουν υπόψη τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης που είναι: το σημαντικά μικρότερο κόστος σε σχέση με την δικαστική αντιδικία, ο διευκολυντικός ρόλος του διαμεσολαβητή, το υψηλό ποσοστό επιτυχίας, η  παραγωγή αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, το απόρρητο της διαδικασίας, η εκτελεστότητα της τελικής συμφωνίας, η οποία έχει ισχύ δικαστικής απόφασης και, τέλος, η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την συνέχιση ή επέκταση της συνεργασίας των μερών.

Επιπρόσθετα, εφόσον συμφωνήσουν τα μέρη της διαφοράς, οι Λογιστές – Φοροτέχνες  μπορούν να παρίστανται στην ίδια την διαδικασία της διαμεσολάβησης ως σύμβουλοι των μερών – πελατών τους και να αμείβονται για την συμμετοχή τους αυτή.