ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συγγραφέας:

Categories:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι. Τόσο ο Κώδικας Δικηγόρων (άρθρο 35 παρ. 3), όσο και ο Ν. 4512/2018 (άρθρο 182 παρ. 3) προβλέπουν την υποχρέωση του δικηγόρου να ενημερώσει τον εντολέα του για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς του μέσω της διαμεσολάβησης.

Η παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι θεσμοθετημένη και υποχρεωτική (άρθρο 183 παρ. 1 του Νόμου 4512/2018). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των καταναλωτικών διαφορών και των μικροδιαφορών.

Ο ρόλος των δικηγόρων ως νομικών παραστατών των μερών στη Διαμεσολάβηση είναι ουσιαστικός και ιδιαίτερα σημαντικός, με την παροχή νομικών συμβουλών, διαρκούς καθοδήγησης και υποστήριξης στους πελάτες τους.

Ειδικότερα, ο ρόλος του δικηγόρου ως νομικού παραστάτη στην Διαμεσολάβηση, αναλύεται ως εξής:

 1. Στο ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ της διαδικασίας, ο Δικηγόρος
 • Συνδράμει τον πελάτη του στην επιλογή Διαμεσολαβητή
 • Ενημερώνει τον Διαμεσολαβητή για το περιεχόμενο της διαφοράς, καθώς και για την θέση και άποψη του πελάτη του. Έχει την δυνατότητα να συντάξει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης, καθώς και να προσκομίσει σχετικά με αυτήν έγγραφα.
 • Φροντίζει, σε συνεργασία με τον Διαμεσολαβητή και τον δικηγόρο του άλλου μέρους, για την σύνταξη συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στην Διαμεσολάβηση

Συνεισφέρει σε διαδικαστικά θέματα: επιλογή του χώρου, προσδιορισμός του  χρόνου διεξαγωγής της διαδικασίας κλπ.

ΕΙΔΙΚΑ στις περιπτώσεις του άρθρου 182 παρ. 1 Ν. 4512/2018 (υποχρεωτική απόπειρα διαμεσολάβησης πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο), ο Δικηγόρος

 • Ενημερώνει εγγράφως τον εντολέα του για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης με τη συμπλήρωση ειδικού ενημερωτικού εγγράφου
 • Υποβάλλει σε Διαμεσολαβητή αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
 1. Στην ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ο Δικηγόρος
 • Παρίσταται μαζί με τον πελάτη του
 • Τον συμβουλεύει για όλα τα νομικά ζητήματα
 • Τον συνδράμει στη διαπραγμάτευση

Ο δικηγόρος, απαλλαγμένος από τους δικονομικούς και λοιπούς περιορισμούς της δικαστικής αντιδικίας, έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες και να εισηγηθεί τον εντολέα του συνδυαστικές προτάσεις προς επίλυση της διαφοράς.

 1. Στο ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ της διαδικασίας, ο Δικηγόρος
 • Συντάσσει, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του άλλου μέρους, το κείμενο συμφωνίας των μερών, που ενσωματώνεται στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης.
 • Ελέγχει την ακριβή καταγραφή όλων των όρων της συμφωνίας
 • Φροντίζει να καταθέσει στη Γραμματεία του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου το Πρακτικό Διαμεσολάβησης.

ΙΙ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου για την παράστασή του σε Διαμεσολάβηση, ορίζεται στο ποσό των (150) Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στο οποίο προστίθεται η ελάχιστη αμοιβή για την παροχή συμβουλών ποσού (80) Ευρώ την ώρα πλέον ΦΠΑ (Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων).

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα για  διαφορετική συμφωνία μεταξύ Δικηγόρου και πελάτη, η οποία μπορεί να αφορά είτε μεγαλύτερη αμοιβή ή σύνδεση της αμοιβής με το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης, ή ακόμα και το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς.

ΙΙΙ. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 1)  Α. Είσπραξη της αμοιβής του Δικηγόρου άμεσα ή σε σύντομο χρόνο, δεδομένου ότι η διαδικασία της Διαμεσολάβησης έχει σύντομη διάρκεια και μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε μία ημέρα. Ειδικότερα:

 • Ηεπιτυχής έκβαση της Διαμεσολάβησης οδηγεί στην άμεση είσπραξη της συνολικής συμφωνημένης αμοιβής.
 • Τυχόναποτυχία της Διαμεσολάβησης οδηγεί στην είσπραξη της ελάχιστης νόμιμης, ή, αλλιώς, της τυχόν συμφωνημένης αμοιβής για την συμμετοχή στην διαδικασία

Β. Σύγκριση με την δικαστική οδό/μειονεκτήματα

 • Μακρύς χρόνος
 • Αβεβαιότητα
 • Αυξημένα κόστη
 • Περιορισμός αμοιβής δικηγόρου, λόγω του αυξημένου κόστους της δικαστικής επιδίωξης (επιδόσεις, τέλη απογράφου, εκτέλεση, τόκοι κ.ο.κ), σε συνδυασμό με το μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο του πελάτη.

2) Πρόσθετο εργαλείο στα χέρια του Δικηγόρου

Η Διαμεσολάβηση

 • Αναβαθμίζει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Δικηγόρου
 • Προσθέτει κύρος λόγω της παροχής επιπρόσθετης υπηρεσίας
 • Προσθέτει αποτελεσματικότητα με την δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του πελάτη για σύντομη και λιγότερο κοστοβόρα επίλυση της διαφοράς του.

3) Δυνατότητα ανάδειξης εργασίας Δικηγόρου

 • Η Διαμεσολάβηση αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία, σε αντίθεση με την άτυπη προσπάθεια μεταξύ δικηγόρων για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
 • ΟΠελάτης είναι παρών, συνεπώς :
 • αντιλαμβάνεται τον κόπο του δικηγόρου και εκτιμά την προσπάθειά του για την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο της Διαμεσολάβησης
 • αποδέχεται ευκολότερα την διεκδίκηση από τον δικηγόρο μεγαλύτερης αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών του.

4) Η Διαμεσολάβηση αποτελεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου λόγω:

 • μακροχρόνιας αντιδικίας
 • κόπωσης των μερών
 • αδυναμίας ή έλλειψης επικοινωνίας των μερών
 • μη προσδοκώμενου οικονομικού οφέλους για τον δικηγόρο

που οδηγούν σε πιθανότητα απώλειας του πελάτη
ΣΥΝΕΠΩΣ η Διαμεσολάβηση καλύπτει βασικές ανάγκες του Δικηγόρου ως ελεύθερου επαγγελματία, αφού οδηγεί σε  :

 • ΄Αμεση είσπραξη της αμοιβής του
 • Διατήρηση του πελάτη ικανοποιημένου
 • Αύξηση της φήμης και πελατείας του