Συγγραφέας:

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σήμερα τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την φιλική διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα σε τράπεζες και δανειολήπτες, που προέρχονται από κάθε είδους συμβάσεις δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών  κλπ.).

– Γιατί οδηγεί σε λύση που εξυπηρετεί τον δανειολήπτη και ταυτόχρονα ικανοποιεί την τράπεζα.

– Γιατί βασίζεται στα σημερινά πραγματικά οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες του δανειολήπτη, αλλά και στην τρέχουσα αξία των εξασφαλίσεων της τράπεζας σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και σε ποιο βαθμό μπορεί η τράπεζα  να ικανοποιηθεί από αυτά.

– Γιατί φέρνει τον δανειολήπτη και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της τράπεζας στο ίδιο τραπέζι, σε ισότιμο διάλογο, διαφανή διαπραγμάτευση και συνεπακόλουθη αλληλοκατανόηση των θέσεων και των επιδιώξεων κάθε πλευράς, με την βοήθεια του ουδέτερου και αμερόληπτου διαμεσολαβητή.

– Γιατί η διαδικασία έχει μικρό κόστος, είναι σύντομη και καταλήγει σε συμφωνία με ισχύ ισοδύναμη δικαστικής απόφασης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Διαμεσολάβηση προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών του Νόμου 4224/2013, ως διαδικασία συναινετικής επίλυσης των κάθε είδους διαφορών μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών – ιδιωτών και επιχειρήσεων –   και μάλιστα, με δυνατότητα του δανειολήπτη να την προτείνει με αίτησή του στην Τράπεζα, στην οποία μπορεί επίσης να προτείνει συγκεκριμένο διαμεσολαβητή.

Η εμπειρία μας από την διεξαγωγή τραπεζικών διαμεσολαβήσεων στην «Διάλογος», δείχνει ότι η σχέση αντιπαράθεσης μετατρέπεται σε σχέση συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων της τράπεζας και του δανειολήπτη, οι οποίοι συζητούν και διαπραγματεύονται, με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης – είτε αυτή είναι λύση ρύθμισης ή ακόμα και οριστική διευθέτηση της οφειλής .

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, η τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη, η διερεύνηση και στάθμιση περισσότερων εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης ή (και) οριστικής διευθέτησης της οφειλής, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας.

Στην διάρκεια της διαμεσολάβησης, τα αρνητικά συναισθήματα (πικρίας, πόνου, αγωνίας, θυμού, απογοήτευσης) μετατρέπονται σε θετικά, μέσα από την συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα είναι κοινό και ότι τα μέρη πρέπει να επικεντρωθούν στην επίλυσή του, ώστε να ανακουφιστούν και να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, από την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς το βάρος της διαφοράς τους.