ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η Διαμεσολάβηση είναι ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών που μπορεί να βρει εφαρμογή και να βοηθήσει σε ένα ευρύτατο πεδίο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις:

 • Διαφορές μεταξύ Τραπεζών και δανειοληπτών (φυσικών ή νομικών προσώπων)
 • Διαφορές που έχουν σχέση με ακίνητα και εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Διαφορές αποζημιώσεων και ικανοποίησης ηθικής βλάβης
 • Διαφορές από ιατρική ευθύνη
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Διαφορές ιδιοκτητών – ενοικιαστών
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαφορές από αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών κλπ.)
 • Διαφορές ναυτικού δικαίου
 • Εργατικές διαφορές
 • Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας
 • Διαφορές από παροχή υπηρεσιών
 • Διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες για κάθε είδους αποζημιώσεις
 • Καταναλωτικές διαφορές