Εμπορική

Ο όρος  «εμπορική διαμεσολάβηση» αναφέρεται  σε ένα μεγάλο κύκλο υποθέσεων που  δεν αφορούν μόνο τους εμπόρους. Ειδικότερα η εμπορική διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών:

  • Εμπόρων και επιχειρηματιών
  • Εταιρειών
  • Επιχειρήσεων και πελατών τους ή προμηθευτών τους
  • Συνεταίρων ή μετόχων της ίδιας εταιρείας
  • Συνεταίρων ή μετόχων και στελεχών της εταιρείας
  • Εργοδοτών και εργαζομένων
  • Εργαζομένων μεταξύ τους
  • Σωματείων ή άλλων οργανισμών

Επίσης η εμπορική διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση κάθε είδους οικονομικών διαφορών, που αφορούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία ή κληρονομικά ζητήματα της επιχείρησης ή της εταιρείας .

Το μεγάλο προσόν της εμπορικής διαμεσολάβησης είναι ότι, εκτός από την επίλυση των διαφορών που πάντα προκύπτουν σε εμπορικές συνεργασίες, με εμπιστευτικότητα, η οποία προστατεύει την εμπορική και εταιρική φήμη  των  εμπλεκομένων, παρέχει στα εμπλεκόμενα μέρη προοπτικές διατήρησης καλών σχέσεων και συνέχιση της συνεργασίας τους στο μέλλον .