Άλλες περιπτώσεις

 • Διαφορές που έχουν σχέση με ακίνητα
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Διαφορές ιδιοκτητών – ενοικιαστών
 • Διαφορές από συμβάσεις δανείων με Τράπεζες
 • Εργατικές διαφορές
 • Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας
 • Διαφορές από παροχή υπηρεσιών
 • Διαφορές από ιατρική ευθύνη
 • Διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες για κάθε είδους αποζημιώσεις
 • Διαφορές ναυτικού δικαίου