Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr παρέχει υπηρεσίες στους επισκέπτες/ πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η dialogosdiamesolavisi.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, αναζήτηση κλπ) δεν δημιουργεί σχέση πελάτη-παρόχου υπηρεσίας, σχέση πληρεξουσιότητας ή όποια άλλη σχέση.

Η ιστοσελίδα δεν παρέχει νομικές συμβουλές και δεν υποκαθιστά κατ’ουδένα τρόπο τις ενέργειες δικηγόρου, ψυχολόγου, συμβούλου ή άλλου εξειδικευμένου επιστήμονα και/ή επαγγελματία, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία οιουδήποτε προσώπου λόγω ενέργειας ή παράλειψής του, η οποία οφείλεται, ή φέρεται να οφείλεται, στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

– Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading των άρθρων/απόψεων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr επιτρέπεται μόνο με την ταυτόχρονη ρητή αναφορά στην ιστοσελίδα και στον εκάστοτε συγγραφέα/δημιουργό. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον την ένδειξη/σημείωση/αναφορά/επισήμανση «το παρόν κείμενο/άρθρο αντιγράφεται από την σελίδα dialogosdiamesolavisi.gr» καθώς και το όνομα του συγγραφέα/δημιουργού.

Κατά τα λοιπά οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αναφορικά με το περιεχόμενο και την ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr εν γένει, όπως ενδεικτικά η μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας dialogosdiamesolavisi.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται απολύτως.

– Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία “ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ” δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του site της, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του site της, ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

Την ευθύνη για τις γνώμες/απόψεις που εκφέρονται στα άρθρα/κείμενα φέρει/ουν αποκλειστικά ο/οι εκάστοτε συγγραφέας/είς.

Η ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλα web sites για τα οποία δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.

– Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ιστοσελίδα dialogosdiamesolavisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

– Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας dialogosdiamesolavisi.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας dialogosdiamesolavisi.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.